புளூம்பாக்ஸ் - ஸ்ரீதர் என்னும் தமிழர் ஒருவரின் சாதனை!


              இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் உள்ள தொழில் வல்லுனர்கள் எல்லாரும் திரும்பிப்பார்க்கும் மனிதர் - ஒரு தமிழர் - அவர்தான் ஸ்ரீதர்.புளூம் எனர்ஜி என்ற ஆற்றல் நிறுவனத்தை தொடங்கியவர்.

COLLECTION OF INDRU ORU THAGAVAL By Thenkachi Ko. Swaminathan

The collection of his Indru Oru Thagaval are given below...

            Thenkachi Ko. Swaminathan (1946-2009) was a popular orator, an author of various Tamil books, Deputy Director of "All India Radio" a-k-a AIR, radio channel, a host of the daily programme Indru oru Thagaval on All India Radio (AIR).

ABRAHAM LINCOLN

                I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.

AKIO MORITA

            I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.

ALEXANDER THE GREAT

         I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.

Thomas Alva Edison

         I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.

Swami Vivekananda

         I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.

Bruce Lee: Be like water (Inspirational)

Be like water : Empty your mind, be formless, shapeless like water if you put water in the cup it becomes the cup and water can flow or it can crash.

ARCHIMEDES

         I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.

ANTOINE LAURENT LAVOISIER

         I hope this story's will make a positive impact on every ones life. Its a tamizh program called vaanam vasapadume, programed by Oli 96.8 FM, Singapore.